zamówienie na:

Zakup z dostawą i montażem wideo nadzoru zewnętrznego terenów wokół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w m. Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 22 lipca 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 22.07.2005 roku na „ Zakup z dostawą i montażem wideo nadzoru zewnętrznego terenów wokół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w miejscowości Białe Błota ”, na Wykonawcę została wybrana najkorzystniejsza oferta Nr 06, złożona przez Agencję Ochrony Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe VOTUM z siedzibą 85-119 Bydgoszcz ulica Nowa 21 , z ceną za całość zadania netto 31 000,00 zł. , brutto 37 820,00 zł. ,terminem realizacji I etapu 20 dni od zawarcia Umowy , II etapu do 20.05.2006r. oraz 24 miesięcznym terminem gwarancji .  
O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(52)349-42-48,tel.349-44-02,381-40-95,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@bialeblota.pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na  „ Zakup z dostawą i montażem wideo nadzoru zewnętrznego terenów wokół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w m. Białe Błota”.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.                                 Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego I etap- 20 dni od zawarcia Umowy, II etap do 20 maja 2006r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego- nieodpłatnie , lub za zaliczeniem pocztowym.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są  inspektor  Jadwiga Tomaszewska i Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju  Irena Kladzińska –Wituska w godzinach  8.00-15.30.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu  22. 07. 2005r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07. 2005r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 20
Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (5 lipca 2005, 08:51:28)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (27 lipca 2005, 09:35:38)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1603