zamówienie na:

Zakup z dostawą, demontażem, montażem orz obróbką okien i drzwi w świetlicach wiejskich w miejscowościach : Ciele. Trzciniec, Murowaniec , Kruszyn Krajeński Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 25 lipca 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 25.07.2005 roku na „ Zakup z dostawą ,demontażem, montażem oraz obróbka okien i drzwi w świetlicach wiejskich w miejscowościach : Ciele, Trzciniec, Murowaniec i Kruszyn Krajeński Gmina Białe Błota ”, na Wykonawcę została wybrana najkorzystniejsza oferta Nr 03 złożona przez „ NOWY DOM” Okna Sp. z o.o. z siedzibą 64-800 Chodzież ul. T Siejaka 29, z cenami netto : Ciele - 11 737,25 zł, Trzciniec - 4 539,29 zł., Murowaniec 7 702, 39 zł. i Kruszyn Krajeński - 3 662,38 zł. do cen netto należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości 22% ,terminem realizacji 35 dni od zawarcia Umowy , 24 miesiące gwarancji i termin płatności 30 dni od dostarczenia faktury do Zamawiajacego.  
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(52)349-42-48, 349-44-02, 323-90-95, 381-40-95,fax.323-90-80

internet:www.bip.bialeblota.pl  e-mail: sekretariat@bialeblota.pl .

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na 

 

„Zakup z dostawą, demontażem, montażem  orz obróbką okien i drzwi w świetlicach wiejskich w miejscowościach : Ciele. Trzciniec, Murowaniec , Kruszyn Krajeński Gmina Białe Błota .”

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego 35 dni od zawarcia umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego- nieodpłatnie , lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są  inspektor  Jadwiga Tomaszewska i Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju  Irena Kladzińska- Wituska w godzinach  8.00-15.30.

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 1 100,00 zł.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.

Termin składania ofert upływa w dniu  25.07.2005r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07. 2005r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 20

Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (5 lipca 2005, 09:02:16)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (27 lipca 2005, 09:38:24)
Zmieniono: rozstrzygięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1456