zamówienie na:

Budowę kortu tenisowego (na terenie Szkoły) w miejscowości Łochowo Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 22 lipca 2005
przyczyna unieważnienia: Informuję, że przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 22 lipca 2005roku na wykonanie zadania „ Budowa kortu tenisowego ( na terenie Szkoły) w Łochowie Gmina Białe Błota”, został unieważniony na podstawie Art. 93 ust 1,pkt 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu). 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(52)349-42-48, 349-44-02, 323-90-95, 381-40-95,fax.323-90-80

internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na  „Budowę kortu tenisowego  (na terenie Szkoły) w miejscowości Łochowo Gmina Białe Błota .”

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego I etap – 30  dni od zawarcia Umowy, II etap do 30 maja 2006r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego- nieodpłatnie , lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są  inspektor  Jadwiga Tomaszewska i Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Irena Kladzińska- Wituska w godzinach  8.00-15.30.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.

Termin składania ofert upływa w dniu  22.07. 2005r. o godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2005r. godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 20 ( I piętro).

Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (5 lipca 2005, 12:00:40)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (26 lipca 2005, 08:24:46)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1008