zamówienie na:

Zakup autobusu do przewozu dzieci do szkół

zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Białych Błotach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 2 września 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60000euro z dnia 6 lipca 2005 roku na "Zakup autobusu do dowozu dzieci do szkoły"' została wybrana oferta nr 01 złożona przez POLSKIE AUTOBUSY Sp. z o.o z siedzibą: Warszawa ul.Omulewska 27 z cenami: 299222,01zl netto 365050,85zl brutto  
Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Białych Błotach z siedzibą: 86-005 Białe Błota ul. Czysta 1a woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(052) 349-45-04 ,fax. ,381-40-04

internet: www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: bemol@mpn.pl .

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na 

„Zakup autobusu do przewozu dzieci do szkół”.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego do 30 września 2005r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego nieodpłatnie, za zaliczeniem pocztowym lub pocztą elektroniczną..

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są inspektor Urzedu Gminy Białe Błota Jadwiga Tomaszewska i Kierownik Gminnego Zespołu ekonomiczno- Administracyjnego w Białych Błotach - Marian Wiśniewski 8.00-15.30.

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 8 000,- zł.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego do dnia 2 września 2005r. do godz. 9.oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 września 2005r. o godz. 10.oo w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 pokój Nr 20.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą - 60 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (15 lipca 2005, 14:41:49)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (7 września 2005, 19:18:12)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1386