zamówienie na:

Naprawę ulic o nawierzchni utwardzonej na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 9 sierpnia 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 09.08.2005 roku na „ Naprawę ulic o nawierzchni utwardzonej na terenie Gminy Białe Błota ”, na Wykonawcę została wybrana oferta Nr 01, złożona przez Zakład Usług Komunalnych inż. Roman Pilarski z siedzibą 89-100 Nakło ulica Pocztowa 3/9 , z cenami netto: I. za 1m² o głębokości wyboju do 4 cm - 30,00 zł. II. za 1m² o głębokości wyboju do 6 cm - 42,00 zł. III. za 1 m² o głębokości powyżej 6 cm - 48,00 zł. terminem płatności 21 dni i terminem gwarancji 12 miesięcy.  
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel. (052) 349-42-48, 349-44-02,381-40-95,fax.323-90-80 internet:www.bip.bialeblota.pl, e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl . Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na “Naprawę ulic o nawierzchni utwardzonej na terenie Gminy Białe Błota.”Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego od września 2005 roku do 31 grudnia 2006 roku.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego- nieodpłatnie , lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są inspektorzy Jadwiga Tomaszewska i Wojciech Rutkowski w godzinach 8.00-15.30.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.

Termin składania ofert upływa w dniu 09.08.2005 r. o godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2005r godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 20 ( I piętro).

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (25 lipca 2005, 15:02:36)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (11 sierpnia 2005, 11:22:03)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1661