zamówienie na:

DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ NA ROZBUDOWĘ BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W BIAŁYCH BŁOTACH

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 10 sierpnia 2005
przyczyna unieważnienia: Informuję, że przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 10.08.2005roku na „Dokumentację projektową na rozbudowę budynku Gminnego Przedszkola w Białych Błotach” , został unieważniony na podstawie Art. 93 ust.1 pkt 4- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę tj. 15 000,00 złotych, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(52)349-42-48, 349-44-02, 323-90-95, 381-40-95,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na
"DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ NA ROZBUDOWĘ BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W BIAŁYCH BŁOTACH ."
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.                                 Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego do 15 grudnia 2005r.
Termin płatności 14 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego- nieodpłatnie , lub za zaliczeniem pocztowym.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są  inspektor  Jadwiga Tomaszewska i Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w godzinach  8.00-15.30.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego - sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu  10.08.2005r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2005r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 20 ( I piętro).
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium - cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (25 lipca 2005, 15:05:32)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (11 sierpnia 2005, 11:20:03)
Zmieniono: rozstrzygniecie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1382