zamówienie na:

I."NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ Z ODWODNIENIEM I CHODNIKIEM W UL. JUTRZENKI W BIAŁYCH BŁOTACH" II."NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ Z ODWODNIENIEM I CHODNIKIEM NA Ul. CZYSTEJ W BIAŁYCH BŁOTACH na odcinku od ul. Centralnej do ul. Czwartaków", III."PARKINGU Z ODWODNIENIEM PRZY URZĘDZIE GMINY BIAŁE BŁOTA", IV. "KŁADKI PRZEZ KANAŁ W CIĄGU CHODNIKA W m. LISI OGON.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 9 sierpnia 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 09.08.2005 roku na opracowanie projektów budowy: „I nawierzchni utwardzonej z odwodnieniem o chodnikiem w ul. Jutrzenki w Białych Błotach”, „ II Nawierzchni utwardzonej z odwodnieniem i chodnikiem na ul. Czystej w Białych Błotach ( na odcinku od ul. Centralnej do ul. Czwartaków), „ III Parkingu z odwodnieniem przy Urzędzie Gminy Białe Błota, „ IV Kładki przez Kanał w ciagu chodnika w m. Lisi Ogon”, na Wykonawcę zadań Nr I i II została wybrana oferta Nr 02, złożona przez Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „ MP” Piotr Milik ul. H. Sienkiewicza 31 89-200 Szubin , z cenami netto 16 300,00zł i 14 300,00zł., zadania Nr III Oferta Nr 01 Firma Projektowo- Usługowa JACZUN Aleksandra Jaczun 87-100 Toruń ul. Fałata 49/15 z ceną netto 9 100,00 zł., zadania Nr IV Oferta Nr 03 PROKAM Krzysztof Maciejewski ,Prądocin ul. Ogrodowa 19 86-060 Nowa Wieś Wielka z ceną netto 33 000,00 zł. Termin zawarcia Umów wyznacza się na dzień 22 sierpnia 2005 roku w Urzędzie Gminy Białe Błota.  
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.349-42-48,tel.349-44-02,381-40-95,fax.323-90-80 internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na  opracowanie projektów budowy :
I."NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ Z ODWODNIENIEM I CHODNIKIEM W UL. JUTRZENKI W BIAŁYCH BŁOTACH"
II."NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ Z ODWODNIENIEM I CHODNIKIEM NA Ul. CZYSTEJ W BIAŁYCH BŁOTACH  na odcinku od ul. Centralnej do ul. Czwartaków",
III."PARKINGU  Z ODWODNIENIEM PRZY URZĘDZIE GMINY BIAŁE BŁOTA",
IV. "KŁADKI PRZEZ KANAŁ W CIĄGU CHODNIKA W m. LISI OGON.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.                               
Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego: 15.11. 2005r. ,
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - nieodpłatnie , lub za zaliczeniem pocztowym.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Irena Kladzińska- Wituska i  inspektor  Jadwiga Tomaszewska  w godzinach
 8.00-15.30.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego - sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu  09.08.2005r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2005r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 20
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium - cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (25 lipca 2005, 15:09:36)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (11 sierpnia 2005, 11:23:54)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1846