zamówienie na:

Budowę kortu tenisowego (na terenie Szkoły) w miejscowości Łochowo Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 11 sierpnia 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 11.08.2005 roku na „ Budowę kortu tenisowego (na terenie Szkoły w miejscowości Łochowo”, na Wykonawcę została wybrana oferta Nr 01, złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane „ANDRUK” Andrzej Krauze z siedzibą 85-792 Bydgoszcz ul. Szczęśliwa 5/31 , z ceną netto za: I etap 16 000,00 zł.- terminem realizacji 30 dni od zawarcia Umowy, II etap 7 900 zł.– terminem realizacji do 30 maja 2006r. Razem koszt netto 23 900,00 zł., brutto 29 158,00 zł., termin gwarancji 36 miesiecy.  
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(52)349-42-48, 349-44-02, 323-90-95, 381-40-95,fax.323-90-80

internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na  „Budowę kortu tenisowego  (na terenie Szkoły) w miejscowości Łochowo Gmina Białe Błota .”

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.                                 Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego I etap – 30  dni od zawarcia Umowy, II etap do 30 maja 2006r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego- nieodpłatnie , lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są  inspektor  Jadwiga Tomaszewska i Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Irena Kladzińska- Wituska w godzinach  8.00-15.30.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.

Termin składania ofert upływa w dniu  11.08. 2005r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2005r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 20 ( I piętro).

Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (28 lipca 2005, 10:54:07)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (12 sierpnia 2005, 12:40:11)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1403