zamówienie na:

ZAKUP SAMOCHODU Z PRZESTRZENIĄ BAGAŻOWĄ

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach
tryb zamówienia: przetargu nieograniczonego
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000euro
termin składania ofert: 1 września 2005
wynik postępowania: Zgodnie z art. 39 – 40 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia w dniu 01.09.2005 r. przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na „ Zakup samochodu z przestrzenią bagażową” na wykonawcę zamówienia została wybrana oferta Nr 01 złożona przez: „Firma Prywatna Marek Halina Mikołajczak” z siedzibą: ul. Armii Krajowej 250, 85-689 Bydgoszcz Wartość zadania razem netto: 43.058,20 zł, brutto 52.531,oo zł. Termin realizacji 2 tygodnie od daty podpisania umowy.  
I. ZAMAWIAJĄCY

 

1.  Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Białych Błotach

2.  Adres: 86-005 Białe Błota ul. Betonowa  la

3.  Godziny pracy Zamawiającego: pn -czw. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 15.00

4. Telefon:     (0-52) 349-44-04 Faks: (0-52) 349-44-52

5.  Nr konta bankowego:    78132011172031168920000003

6.  NIP:          953-21-99-900

7.    Regon:       091602946

 

Wszelkie pisma dostarczane osobiście należy składać w siedzibie Zamawiającego.

 

II.  TRYB    UDZIELENIA    ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych" (Dz. U. nr 19, poz. 177 z dnia 09.02.2004 r. ze zmianami).

 

III.             PRZEDMIOT    ZAMÓWIENIA

 

1.    Przedmiotem  zamówienia jest  dostawa fabrycznie  nowego   samochodu  z przestrzenią bagażową . Szczegółowy opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

 

Samochód  będący przedmiotem zamówienia musi spełniać parametry techniczno-eksploatacyjne określone w ww załączniku do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza zmian parametrów w ww załączniku i traktuje podane dane jako ostateczne.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

IV. TERMIN    I    WARUNKI    WYKONANIA    DOSTAWY.

 

1.    Termin realizacji dostawy: w przeciągu 2 tygodni od daty zawarcia umowy.

 

2.    Termin i sposób zapłaty - przelewem bankowym po otrzymaniu od Wykonawcy faktury VAT obejmującej pełną wartość przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

·       pierwsza płatność w wysokości 50 %  wartości brutto przedmiotu dostawy płatna w  terminie do  14 dni od otrzymania faktury VAT

·        pozostałe 50 %  wartości brutto przedmiotu dostawy płatne w terminie do  30 dni od otrzymania faktury.

 

Szczegóły sposobu płatności, opisane w umowie dostawy, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).

 

3. Odbiór  samochodu  przez Zamawiającego nastąpi w siedzibie  Wykonawcy w dniach uzgodnionych z Wykonawcą na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy, doręczonego Zamawiającemu, co najmniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem odbioru.

 

4.    Odbioru (przekazania) samochodu  dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, którzy z czynności odbioru (przekazania) sporządzą protokół.

 

5.    W dniu odbioru samochodu  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualny wyciąg ze „Świadectwa homologacji typu pojazdu" wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.   Nr  58  z 2003  r.,   poz.   515  z późniejszymi zmianami) oraz  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262) i inne dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdów.

 

V.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.    Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej  w języku polskim,  na ponumerowanych stronach zszytych, spiętych lub zbindowanych na formularzu stanowiącym   załącznik nr 6 do SIWZ, Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.

 

2.    Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej  SIWZ.

 

3.    Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być napisane pismem trwałym i czytelnym (np. maszynowym, na komputerze, lub drukowanymi literami).

 

4.    Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie.

 

5.    Składane   dokumenty   mogą   być   przedstawione   w   formie   oryginału   lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty winny być podpisane przez osoby upoważnione w dokumentach rejestrowych do reprezentowania oferenta lub osoby posiadające pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych, które musi być załączone do oferty.

 

6.    Wszystkie   poprawki   treści   oferty   powinny   być   naniesione   czytelnie   i parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta na zewnątrz.

 

7.    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

8.    W ofercie należy podać cenę netto i brutto z podaniem wartości VAT-u dla samochodu.

 

9.    Ofertę należy umieścić w dwóch nieprzejrzystych i zamkniętych opakowaniach. Opakowanie zewnętrzne ma być zaadresowane:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

86-005 Białe Błota ul. Betonowa  la

„Przetarg nieograniczony - zakup samochodu z przestrzenią bagażową ".

Nie otwierać przed 01.09.2005 r.  Godz. 10:00.

 

 

VI. DOKUMENTY   WYMAGANE    OD    OFERENTA

 

Zgodnie z przepisami ustawy i Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda od Wykonawcy poniższych, aktualnych dokumentów i oświadczeń:

1.    Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/   uprawnione /ą/   lub uprawomocnione /ą/do reprezentowania Wykonawcy - formularz oferty stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

 

2.    Zdjęcie lub rysunek ofertowy oferowanego samochodu .

 

3.    Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 i że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 (według wzoru  - załącznik nr 3 do SIWZ1.

 

4.    Oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:

 

1)    aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 

2)    pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do podejmowania  zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one   z innych załączonych dokumentów;

 

3)    aktualnej    informacji   z    Krajowego    Rejestru    Karnego    albo równoważnego zaświadczenia   właściwego   organu   sądowego   lub administracyjnego   kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.   1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 

4)    aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 

5)    aktualnych   zaświadczeń   właściwego   naczelnika   urzędu   skarbowego   oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania  decyzji właściwego  organu   -  wystawionych  nie  wcześniej   niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

5.    Informację banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

6.    Oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią SIWZ i akceptuje ją bez zastrzeżeń oraz że zdobył konieczne informacje do sporządzenia oferty (załącznik nr 4 do SIWZ).

 

7.    Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki zawarte w specyfikacji i projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) a w razie wygrania przetargu   zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie.

 

8.    Podpisany projekt umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

 

9.    Wykaz wykonanych co najmniej trzech ostatnich dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - dostaw samochodów z przestrzenią bagażową  o cechach techniczno-eksploatacyjnych zbliżonych do przedmiotu zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu dostawy, dat wykonania i odbiorców.

 

Jeżeli dokumenty wymienione w punkcie VI będą dostarczone w formie poświadczonej kopii, Zamawiający  ma  prawo   żądania     przedstawienia  do   wglądu   oryginału   lub notarialnie potwierdzonej kopii. Oferent może  złożyć  pisemne  oświadczenie, jakich dokumentów Zamawiający nie  może ujawniać.

 

VII. TERMIN    I    MIEJSCE    SKŁADANIA    OFERT

 

1.    Oferty  należy   składać  w  siedzibie  Zamawiającego  w terminie do  dnia 01.09.2005 r.  do godz. 9:00

 

2.    Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentowi bez otwierania.

 

VIII. TERMIN    ZWIĄZANIA    OFERTĄ

 

1.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert - art. 85 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

IX. MIEJSCE,    TERMIN    I    TRYB    OTWARCIA    OFERT

 

1.    Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w  siedzibie Zamawiającego w dniu 01.09.2005r. o godz.   10:00.

 

2.    Podczas otwarcia ofert nie jest wymagana obecność Oferentów. Otwarcie ofert jest jawne.

 

3.    Po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, oraz inne informacje określone w art. 86 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

X. TRYB    OCENY    OFERT

 

1.    Oceny ofert dokona komisja przetargowa.

 

2.    Komisja oceni złożone, przyjęte i otwarte oferty zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ i na podstawie wyników tej oceny wskaże ofertę najkorzystniejszą.

 

3.    O wyborze oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia.

 

4.    Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

5.    Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów. Ponadto informacja o wynikach przetargu zostanie  wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej.

 

6.    Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

 

7.    Umowa zostaje podpisana na warunkach określonych w SIWZ.

 

XI. CENA

 

Cenę oferty stanowi całkowita wartość przedmiotu zamówienia wyrażona kwotą netto i brutto, zgodnie z treścią Formularza ofertowego stanowiącego (załącznik nr 6 do SIWZ). Cena winna zawierać również koszty finansowania.

 

XII. INFORMACJA    DOTYCZĄCA   WALUT   OBCYCH

 

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

 

XIII. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, ORAZ ICH ZNACZENIE

 

1.    Ocena oferty nastąpi na podstawie danych przedstawionych przez Wykonawców w formularzu ofertowym.

 

2.    Cena - całkowita wartość zamówienia [C]

 

waga kryterium                      100%

maksymalna ilość punktów    100 pkt.

 

Sposób obliczenia punktacji:

·       najniższa C uzyska 100 pkt.

·       pozostałe oferty wraz ze wzrostem C uzyskają liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem:

                                          C najniższej oferty

Punkty ocenianej oferty = -------------------- x 100 x 100% (waga)

                                          C oferty ocenianej

 

Cenę - całkowitą wartość zamówienia należy podać w sposób określony w formularzu ofertowym (załącznik nr 6).

 

W razie stwierdzenia omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (całkowitej wartości zamówienia) Zamawiający poprawi je zgodnie z art. 88 ustawy. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na te poprawki jego oferta zostanie odrzucona.

 

 

XIV. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

 

1.    Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian czy   poprawek musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA".

 

2.    Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznym opakowaniu „WYCOFANIE". Koperty z napisem „WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności. Wewnętrzne koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

 

3.    Oferty złożone po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

 

XV. WARUNKI    GWARANCJI

 

Wymagane, minimalne warunki gwarancji na oferowany samochód muszą wynosić:

 

·       Na silnik i podzespoły - 24 miesiące bez limitu przejechanych kilometrów.

·       Na perforację nadwozia- minimum 10 lat.

 

XVI. SPOSÓB    UDZIELENIA   WYJAŚNIEŃ    DOTYCZĄCYCH    NINIEJSZEJ    SIWZ

 

1.    Wykonawca  może  zwrócić  się  na piśmie  do  Zamawiającego   o  wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli pisemne zapytanie Wykonawcy wpłynie do niego nie później, niż na 6 (sześć) dni przed upływem terminu otwarcia ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim oferentom i staną się one integralną częścią niniejszej SIWZ.

 

2.    Przed upływem terminu składania ofert,    Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonane zmiany w formie uzupełnienia , Zamawiający przekaże na piśmie wszystkim Wykonawcom.

 

3.    W przypadku określonym w punkcie 2, Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia otrzymanych uzupełnień niniejszej specyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

 

4.    Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

 

5.    Upoważnionymi osobami do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

·        Beata Przyborska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach tel. (0-52) 349-44-52

·        Katarzyna Czerwińska – Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach  tel. (0-52) 349-44-04

 

 

XVII. OGŁOSZENIE   WYNIKÓW    I    ZAWARCIE   UMOWY

 

1.    Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz zawiadomi wszystkich Wykonawców  biorących  udział  w postępowaniu  zgodnie  z  art.   92 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

 

2.    Wykonawca, któremu przyznane zostanie wykonanie zamówienia zobowiązany jest do podpisania umowy wg załączonego do SIWZ wzoru, w terminie wskazanym przez zamawiającego.

 

3.    Zawarcie umowy nastąpi w terminie, nie krótszym niż 7 dni od    dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych: Dział VI- Środki ochrony prawnej, Rozdział 1-Przepisy wspólne, Rozdział 2- Protesty, Rozdział 3- Odwołania i Rozdział 4 Skarga do Sądu.

 

XIX. Sprawy nie określone w niniejszej specyfikacji będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie   przepisów   ustawy   Prawo   zamówień   publicznych   oraz   innych przepisów mających tu zastosowanie.

 

XX. WYKAZ    ZAŁĄCZNIKÓW

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (11 sierpnia 2005, 12:47:15)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (2 września 2005, 10:26:38)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1181