zamówienie na:

Remont Swietlic w miejscowościach: Ciele, Trzciniec, Murowaniec i Kruszyn Krajeński oraz Ośrodka Kultury w Łochowie Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 31 sierpnia 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 31.08.2005 roku na „Remonty świetlic w miejscowościach: Ciele, Trzciniec, Murowaniec i Kruszyn Krajeński oraz Ośrodka Kultury w Łochowie Gminy Białe Błota ”, na Wykonawcę została wybrana oferta Nr 01, złożona przez Zakład Wielobranżowy „ MAT- BUD Mariusz Gołąb z siedzibą 85-009 Bydgoszcz ul. Dworcowa 51 z cenami netto: - Ciele 23 770,49 zł. - Trzciniec 14 754,10 zł. - Murowaniec 25 409,84 zł. - Kruszyn Krajeński 9426,23 zł. - Łochowo 24 180,33 zł. i terminem gwarancji 24 miesiace.  
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(52)349-42-48, 349-44-02, 323-90-95, 381-40-95,fax.323-90-80

internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na

 

„Remonty Swietlic w miejscowościach:

Ciele, Trzciniec, Murowaniec i Kruszyn Krajeński oraz Ośrodka Kultury w Łochowie Gmina Białe Błota” .”

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego 45 dni od zawarcia Umowy.

Termin płatności 30 dni od dostarczenia faktur do Zamawiającego.

Wymagane wniesienie wadium w wysokości 1 000,00 zł.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego nieodpłatnie  lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są  inspektor  Jadwiga Tomaszewska i Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Irena Kladzińska -Wituska w godzinach  8.00-15.30.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.

Termin składania ofert upływa w dniu  31.08.2005r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2005r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 20 ( I piętro).

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (17 sierpnia 2005, 10:17:00)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (6 września 2005, 13:13:52)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1520