zamówienie na:

Przystosowanie budynku warsztatowego na mieszkania socjalne wraz z jego przebudowa i rozbudową oraz budowę przyłączy infrastruktury technicznej na działce 125/7 w Murowańcu, Gmina Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 7 września 2005
przyczyna unieważnienia: Informuję, że przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 07.09.2005 roku na wykonanie zadania pn. „ Przystosowanie budynku warsztatowego na mieszkania socjalne wraz z jego przebudową i rozbudową oraz budowę infrastruktury na działce Nr 125/7 w Murowańcu Gmina Białe Błota”, został unieważniony na podstawie Art. 93 ust.1 pkt. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80

internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na 

Przystosowanie budynku warsztatowego na mieszkania socjalne wraz z jego przebudowa i rozbudową oraz budowę przyłączy infrastruktury  technicznej na działce 125/7 w Murowańcu, Gmina Białe Błota.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego 60 dni od zawarcia Umowy 2005r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - nieodpłatnie , lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są inspektor Jadwiga Tomaszewska i inspektor Wojciech Rutkowski w godzinach 8.00-15.30.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.

Termin składania ofert upływa w dniu  07.09. 2005r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2005r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 20.

Wymagane  jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (22 sierpnia 2005, 17:29:19)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (8 września 2005, 11:02:13)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1253