zamówienie na:

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE BUDOWY DRÓG O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ W MIEJSCOWOSCI PRZYŁĘKI GMINA BIAŁE BŁOTA: I. PRZYŁĘKI- BRZOZA i II. DROGA DO TLH

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 22 września 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 22.09.2005 roku na zadania „Dokumentacje projektowe na budowę dróg o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Przyłęki Gmina Białe Błota: I. Przyłęki- Brzoza, II. Droga do TLH ”, na Wykonawcę została wybrana oferta Nr 02, złożona przez Zakład Usług Technicznych „MP” Piotr Milik z siedzibą 89-200 Szubin ul. H. Sienkiewicza 31 , z cenami netto za : zadanie I 15 000,00 zł. zadanie II 11500,00 zł. do powyższych kwot doliczony zostanie podatek Vat 22%.  
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(52)349-42-48, 349-44-02, 323-90-95, 381-40-95,fax.323-90-80

internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na

„DOKUMENTACJE PROJEKTOWE BUDOWY DRÓG O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ W MIEJSCOWOSCI PRZYŁĘKI GMINA BIAŁE BŁOTA:

I. PRZYŁĘKI- BRZOZA i II. DROGA DO TLH.”

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego do 28 lutego 2006r.

Termin płatności 21 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego- nieodpłatnie , lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są  Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Irena Kladzińska-Wituska i Inspektor Wojciech Rutkowski w godzinach  8.00-15.30.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2005r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2005r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 20 ( I pietro).

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (8 września 2005, 08:59:32)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (30 września 2005, 11:58:31)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1405