zamówienie na:

Przystosowanie budynku warsztatowego na mieszkania socjalne wraz z jego przebudową i rozbudową na działce 125/7 w Murowańcu, Gmina Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 23 września 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 23.09.2005 roku na „Przystosowanie budynku warsztatowego na mieszkania socjalne wraz z jego przebudowa i rozbudowa na działce Nr 125/7 w Murowańcu Gmina Białe Błota”, na Wykonawcę została wybrana oferta Nr 01, złożona przez Zakład Ogólno- Budowlany „ IZBUD” z siedzibą 85-449 Bydgoszcz ul. Pelikanowa 22 z ceną netto 210 235,08 zł. brutto 224 951,54 zł., terminem gwarancji 36 miesięcy, terminem płatności 21 dni od dostarczenia faktur i terminem realizacji do 15 grudnia 2005 roku.  
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80

internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na 

Przystosowanie budynku warsztatowego na mieszkania socjalne wraz z jego przebudową i rozbudową  na działce 125/7 w Murowańcu, Gmina Białe Błota.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego 60 dni od zawarcia Umowy 2005r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - nieodpłatnie , lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są inspektor Jadwiga Tomaszewska i Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Irena Kladzińska- Wituska

w godzinach 8.00-15.30.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.

Termin składania ofert upływa w dniu  23.09. 2005r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2005r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 20.

Wymagane  jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (8 września 2005, 11:08:45)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (30 września 2005, 11:57:05)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1490