zamówienie na:

Dostawa 150 m3 oleju napędowego grzewczego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie

zamawiający: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-341-01/2016
wartość: do 209 000 euro
termin składania ofert: 29 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2164), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Dostawę 150 m3 oleju napędowego grzewczego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie” została wybrana oferta nr 07 złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe Petromot, ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk  
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.bialeblota.pl


Łochowo: Dostawa 150 m3 oleju napędowego grzewczego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie
Numer ogłoszenia: 94709 - 2016; data zamieszczenia: 20.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Jana Pawła II , ul. Wierzbowa 2, 86-065 Łochowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 363 99 10, faks 52 363 99 05.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 150 m3 oleju napędowego grzewczego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 150m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie. 2. Olej napędowy grzewczy winien być dostarczany na własny koszt i ryzyko Wykonawcy do kotłowni mieszczącej się w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II przy ul. Wierzbowej 2, 86-065 Łochowo, NIP: 554-23-49-345. 3. Rzeczywista ilość zamawianego oleju napędowego grzewczego będzie zależna od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości dostaw w ilości do 10 % ogólnej wielkości zamówienia. 5. Szacunkowa ilość zamawianego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2016-2017 wynosi 150 m3. 6. Olej opałowy musi spełniać wymagania normy PN-C-96024:2011 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1547), a w szczególności: a) wartość opałowa nie niższa niż 42, 6 MJ/kg, b) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3% m/m, c) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01% m/m, d) zawartość siarki nie więcej niż 0,10% m/m, e) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, f) gęstość w temperaturze 150C wyższa niż 860 kg/m3, g) temperatura zapłonu nie niższa niż 560 C, h) temperatura płynięcia nie wyższa niż -20oC, i) lepkość kinetyczna w temperaturze 200 C nie większa niż 6 mm2/s; 7. Warunki realizacji dostawy oleju napędowego grzewczego: a) dostawa oleju napędowego grzewczego realizowana będzie stosownie do potrzeb Zamawiającego w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia przez dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie w godzinach pracy placówki (od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00), z zastrzeżeniem, że Wykonawca zadeklaruje inny termin dostawy, b) Wykonawca każdorazowo przy dostarczanej partii oleju opałowego zobowiązany będzie przedstawić aktualne zaświadczenie, orzeczenie lub świadectwo producenta o zgodności jakości oleju z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1547) oraz o zgodności z wymogami określonymi w obowiązującej normie PN-C-96024:2011, uwzględniające wymagania Zamawiającego części IV ust.6 SIWZ, c) szacunkowe jednorazowe tankowanie w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie wynosi ok. 15m3, d) dostarczona ilość paliwa fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 150 C, e) Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy grzewczy na telefoniczny wniosek dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie lub osoby upoważnionej. 8. Wykonawca zobowiązany będzie: a) co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy, b) dostarczyć zamawianą ilość oleju napędowego grzewczego w terminie, zadeklarowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym od złożenia wniosku, o którym mowa w części IV ust. 7 SIWZ. 9. Ilość dostarczonego oleju napędowego grzewczego musi być potwierdzona przez Zamawiającego. 10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego oleju napędowego grzewczego z wymaganiami opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 11. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia lub niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wyładunku. 13. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji zamówienia norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego poniesie Wykonawca. 14. Wymagania dotyczące gwarancji: a) Wykonawca udziela gwarancji jakości na każdą partię dostarczonego oleju napędowego grzewczego, b) w przypadku dostawy wadliwego oleju napędowego grzewczego, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany na własny koszt i ryzyko tej partii oleju w terminie do 3 dni od dnia złożenia reklamacji przez Zamawiającego..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy składając ofertę muszą spełnić warunek posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca przedłoży oświadczenie gwarantujące, iż dostarczany olej opałowy będzie spełniał wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1547.) oraz będzie spełniał wymogi określone w obowiązującej normie PN-C-96024:2011, uwzględniające wymagania Zamawiającego części IV ust.6 SIWZ (załącznik Nr 5 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95

 • 2 - Termin dostawy - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.bialeblota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie ul. Wierzbowa 2 86-065 Łochowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie ul. Wierzbowa 2 86-065 Łochowo, pokój nr 001 - Sekretariat Zespołu Szkół w Łochowie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ

SIWZ 20.06.2016.doc (294kB) word


Ogłoszenie wyniku przetargu

image0.jpg (316kB) jpg image1.jpg (299kB) jpg

metryczka


Odpowiada za treść: Sonia Topolewska
Opublikował: Sonia Topolewska (20 czerwca 2016, 14:37:06)

Ostatnia zmiana: Sonia Topolewska (7 lipca 2016, 14:05:21)
Zmieniono: ogłoszenie wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 382