zamówienie na:

BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULIC NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 21 listopada 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO z dnia 23.11.2005 roku na „Budowę oświetlenia w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota”, została wybrana oferta Nr 01 złożona przez Zakład Elektryczno Budowlany „LUMEN” S.A. Czesław Antczak P.U.H.D i H z siedzibą 62-200 Gniezno ul. Żeromskiego 15, ul. Chrobrego 23a z ceną netto 221 458,37 zł., brutto 270 179,21 zł.  
 

Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel. 3494248, 3494402, 3814095, fax 3239080 internet: www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@bialeblota .pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na  „BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULIC NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA” .

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego 22 grudnia 2005r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego- nieodpłatnie, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są inspektorzy  Jadwiga Tomaszewska i Wojciech Rutkowski w godzinach 8.00-15.30.

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości  10 000,00 zł.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.

Termin składania ofert upływa w dniu  21.11.2005r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 20

Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą - 60 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (3 października 2005, 14:31:05)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (6 grudnia 2005, 14:17:39)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1555