zamówienie na:

BUDOWĘ CHODNIKA W UL. CZYSTEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 31 października 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 31.10.2005 roku na zadanie pn. „Budowa chodnika w ul. Czystej ( na odcinku od ul. Centralnej do ul. Czwartaków) w miejscowości Białe Błota”, na Wykonawcę robót została wybrana oferta Nr 01 złożona przez „ KOSTECH” Dariusz Krysiak, Piotr Łada z cenami netto za : I etap 24 137,36 zł, II etap 11 946,90 i II etap 21 373,06 zł.( do kwot netto zostanie doliczony 22% podatek Vat) , terminem gwarancji 36 miesięcy i terminem realizacji jeden miesiąc od zawarcia Umowy. 
O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(52)349-42-48, 349-44-02, 323-90-95, 381-40-95,fax.323-90-80

internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na

„BUDOWĘ CHODNIKA  W UL. CZYSTEJ  W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA”

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy.

Termin płatności 21 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego- nieodpłatnie , lub za zaliczeniem pocztowym.

Wadium w wysokości 1 000,00 zł. należy wnieść w terminie do dnia 31.10.2005r.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są   Inspektorzy Wojciech Rutkowski i Jadwiga Tomaszewska w godzinach  8.00-15.30.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.10.2005r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2005r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 20 ( I pietro).

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (14 października 2005, 14:57:04)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (2 listopada 2005, 10:12:40)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1289