zamówienie na:

Zmianę nośnika energetycznego z olejowego na gazowe w budynkach na terenie wsi Białe Błota: 1. Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7, 2. Szkoły Podstawowej przy ul. Centralnej, 3. Gimnazjum Publicznego przy ul. Czystej, 4. Przedszkola przy ul. Centralnej

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 31 października 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 31.10.2005 roku na zadanie pn. „Zmianę nośnika energetycznego z olejowego na gazowe w budynkach na terenie wsi Białe Błota”, na Wykonawcę robót została wybrana oferta Nr 02 złożona przez „ NIPPARO” Sp.j. Pawłowski, Szubski, 87-100 Toruń, ul. Kozacka 9c/40 cenami netto za : Urząd Gminy przy ul. Szubińskiej 7 - 17 264,97 zł, II Szkołę Podstawową przy ul. Centralnej - 33 858,30 zł, Gimnazjum przy ul. Czystej – 29 365,58 zł oraz Przedszkole przy ul. Centralnej – 20 543,62 zł.( do kwot netto zostanie doliczony 22% podatek Vat) , terminem gwarancji 36 miesięcy i terminem realizacji dwa tygodnie dla Urzędu Gminy i jeden miesiąc dla pozostałych obiektów zgodnie z SIWZ od daty zawarcia Umowy. 
O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(52)349-42-48, 349-44-02, 323-90-95, 381-40-95,fax.323-90-80

internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@bialeblota .pl .

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na

„Zmianę nośnika energetycznego z olejowego na gazowe w budynkach na terenie  wsi Białe Błota:

1. Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7, 2. Szkoły Podstawowej przy ul. Centralnej, 3. Gimnazjum Publicznego przy ul. Czystej, 4. Przedszkola przy ul. Centralnej”.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy.

Termin płatności 21 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego- nieodpłatnie , lub za zaliczeniem pocztowym.

Wadium w wysokości 2 500,00 zł. należy wnieść w terminie do dnia 31.10.2005r.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są   Inspektorzy Wojciech Rutkowski i Jadwiga Tomaszewska w godzinach  8.00-15.30.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.10.2005r. o godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2005r. godz. 14.10 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 20 ( I pietro).

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (14 października 2005, 14:59:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2246