zamówienie na:

Zakup oprogramowania komputerowego oraz systemów operacyjnych

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 10 listopada 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 10.11.2005 roku na „Zakup oprogramowania komputerowego oraz systemów operacyjnych”, została wybrana oferta Nr 08 złożona przez ARTOM BIS Spółka Jawna z siedzibą 85-011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 25 z ceną netto 60 780,00 zł. brutto 74 151,60 zł.  
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80

internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@bialeblota.pl.

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na:

„Zakup oprogramowania komputerowego oraz systemów operacyjnych”.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego 10 dni od zawarcia Umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego ( nieodpłatnie ) , lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są : referent Marek Jakubowski i inspektor Jadwiga Tomaszewska  w godzinach 8.00-15.30.

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 1 200 ,00 zł.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.

Termin składania ofert upływa w dniu  10.11. 2005r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2005r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 20.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (25 października 2005, 14:34:34)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (14 listopada 2005, 10:58:24)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1283