zamówienie na:

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ I BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 9 listopada 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 09.11.2005 roku na zadania „Dokumentacje projektowe budowy sali gimnastycznej i boisk sportowych w miejscowości Białe Błota”, na Wykonawcę została wybrana oferta Nr 02, złożona przez „ EKSPERT” Biuro Wycen Nieruchomości i Usług Projektowych Lidia Barbara Malak z siedzibą 85-456 Bydgoszcz ul. Kraskowa 17 z cenami : - za projekt sali gimnastycznej netto 49 000,00 zł. , brutto 59 780,00 zł. - za projekt boisk sportowych netto 12 800,00 zł., brutto 15 615,00 zł.  
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(52)349-42-48, 349-44-02, 323-90-95, 381-40-95,fax.323-90-80

internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na

„DOKUMENTACJE PROJEKTOWE BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ I BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA”

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego do 13 stycznia 2006r.

Termin płatności do 21 dni od odbioru przedmiotu Umowy i  dostarczenia faktury do Zamawiającego.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego- nieodpłatnie , lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są  Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Irena Kladzińska- Wituska i inspektor Jadwiga Tomaszewska w godzinach  8.00-15.30.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.

Termin składania ofert upływa w dniu 09.11.2005r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2005r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 20 ( I piętro).

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryteriami: -  cena 90% ,

-  koncepcja 10%.

Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (25 października 2005, 15:24:53)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (10 listopada 2005, 11:23:21)
Zmieniono: rozstrzygniecie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1323