Uchwała nr RGK.0007.3.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 stycznia 2015w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2015 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm. poz. 1318) oraz art. 4 ¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) uchwala się, co następuje: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok

Uchwała nr RGK.0007.3.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 stycznia 2015


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm. poz. 1318) oraz art. 4 ¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) uchwala się, co następuje: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok


Rozdział 1.
Zadania
§ 1. Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok, został opracowany na podstawie diagnozy stanu problemów alkoholowych i przyjmuje do realizacji zadania określone poniżej.
§ 2. Zadania polegają na ograniczeniu dostępności alkoholu poprzez:
1) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zgodnie z limitem - odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy;
2) przestrzeganie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i zasad sprzedaży tych napojów - odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy;
3) cofnięcie zezwolenia podmiotowi prowadzącemu sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku nie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy.
Rozdział 2.
Kontrola
§ 3. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad handlu napojami alkoholowymi obejmuje:
1) przestrzeganie warunków działalności określonych w zezwoleniu- odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy Białe Błota;
2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychw Urzędzie Gminy Białe Błota;
3) kontrolę zgodności danych podawanych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy Białe Błota;
4) kontrolę, czy popełniono przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez osobę odpowiedzialną za działalność podmiotu gospodarczego posiadającego zezwolenie - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychw Urzędzie Gminy Białe Błota;
5) kontrolę, czy ma miejsce sprzedaż napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy Białe Błota;
6) kontrolę, czy zdarzają się w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy Białe Błota;
7) kontrolę, czy miało miejsce wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy Białe Błota;
8) kontrolę, czy sklepy na terenie Gminy Białe Błota prowadzą sprzedaż na kredyt lub pod zastaw - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy Białe Błota;
9) kontrolę, czy placówki handlujące alkoholem przestrzegają zakazu reklamy napojów alkoholowych - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy Białe Błota.
Rozdział 3.
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów
§ 4. Działalność wychowawczo-profilaktyczna dotyczy:
1) realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych obejmujących młodzież w szkołach podstawowych Białe Błota, Łochowo, Przyłęki - odpowiedzialny za realizację: dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, urząd gminy;
2) przeprowadzania zajęć profilaktycznych dla młodzieży klas gimnazjalnych w szkołach: Białe Błota, Łochowo - odpowiedzialny za realizację: dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, urząd gminy;
3) przeprowadzania zajęć wychowawczo-profilaktycznych z grupą dzieci z rodzin z programem profilaktycznym w szczególności dotkniętych problemem alkoholowym (grupa terapeutyczna funkcjonująca przy Zespole Szkół w Łochowie oraz w świetlicy w Lisim Ogonie) przy Wiejskim Ośrodku Kultury - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
4) zakupu materiałów edukacyjnych dla szkół (multimedia, ulotki, książki) - odpowiedzialny za realizację: urząd gminy, dyrektorzy szkół;
5) rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie poprzez finansowanie:
a) działalności świetlicy socjoterapeutycznej przy GOPS w miejscowości Ciele - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
b) organizacji zimowisk, półkolonii, kolonii i obozów letnich z realizacją programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w szczególności dotkniętych problemem alkoholowym - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
§ 5. Rozwiązywanie problemów osób nadużywających napojów alkoholowych realizowane jest przez:
1) prowadzenie terapii z osobami współuzależnionymi i uzależnionymi oraz rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
2) działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego przy GOPS dla ofiar przemocy, członków rodzin osób z problemem alkoholowym oraz osób uzależnionych - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
3) współdziałanie z Prokuraturą, Policją, poradniami odwykowymi - odpowiedzialny za realizację: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
4) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz rozmów merytoryczno-interwencyjnych z osobami nadużywającymi napojów alkoholowych oraz członkami ich rodzin - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
5) kierowanie osób wobec, których istnieje uzasadnione podejrzenie o nałogowy alkoholizm na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra)- odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
6) występowanie z wnioskiem do Sądu o zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego - odpowiedzialny za realizację: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
7) szkolenia na temat doskonalenia umiejętności szybkiego reagowania w sytuacji zetknięcia się z tym problemem alkoholowym dla grup zawodowych, pracujących z dziećmi i młodzieżą (pedagogów szkolnych, nauczycieli i pracowników socjalnych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - odpowiedzialny za realizację: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rozdział 4.
Preliminarz
§ 6. Na podstawie powyższego harmonogramu działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania problemom alkoholowym i posiadaniem na ten cel kwoty 275.000 złotych, na podstawie uchwały Nr RGK.0007.1.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2015 rok przyjmuje się preliminarz wydatków, który przedstawia się następująco:
Zadanie
Termin realizacji
Kwota
Sporządzenie opinii do sądu w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pokrycie kosztów postępowania procesowego
I-XII
2 000 zł
Realizacja programów profliaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach
I-XII
11 000 zł
zakup materiałów profilaktycznych dla szkół, w szczególności publikacji multimedialnych, nagrody w konkursach o tematyce profilaktycznej
I-XII
6 000 zł
wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
I-XII
13 000 zł
szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
I-XII
3 000 zł
Sporządzenie diagnozy uzależnień w Gminie Białe Błota
I-XII
5 000 zł
telefon zaufania Niebieska Linia
I-XII
1 000 zł
Przedsięwzięcia promujące zdrowy styl życia bez nałogów
I-XII
13 000 zł
finansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej przy GOPS w Cielu
I-XII
126 000 zł
finansowanie działalności grupy terapeutycznej w Łochowie
I-XII
3 000 zł
finansowanie działalności grupy terapeutycznej w Lisim Ogonie
I-XII
5 000 zł
Przeznaczenie środków na działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego przy GOPS w Białych Błotach
I-XII
18 000 zł
Organizowanie przez GOPS zimowisk, półkolonii, kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin z programem profilaktycznym
I-XII
15 000 zł
Rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego (psychiatra, psycholog, radca prawny, terapeuta)
I-XII
54 000 zł
§ 7. Wynagrodzenie dla każdego z członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosi za udział w jednym posiedzeniu, 7 % przeciętnego wynagrodzenia, w trzecim kwartale 2014 r., ogłoszonym w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2014 r. opublikowanym w Monitorze Polskim 2014 poz. 1077 z dnia 17 listopada 2014 r.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


Uzasadnienie
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Gminny program finansowany jest ze środków pochodzących z wydanych przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Program został opracowany na podstawie diagnozy stanu problemów alkoholowych na terenie gminy. W celu minimalizowania skutków nadużywania alkoholu, gmina prowadzi szereg działań profilaktycznych i naprawczych.
Diagnoza stanu problemów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2014 rok: Alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną używką w środowisku młodych ludzi, co potwierdzają prowadzone sondaże. Średni wiek pierwszego kontaktu z alkoholem wynosił dla poszczególnych grup wiekowych: 10,6 lat – uczniowie szkół podstawowych, 13 lat – gimnazjaliści. W badaniu ESPAD z 2011 roku kiedykolwiek w życiu piło alkohol 89% gimnazjalistów oraz 85,6% gimnazjalistek, a także 96,2% uczniów oraz 94,2% uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Poniższa tabela przedstawia rozkład odpowiedzi uczniów na pytanie o spożywanie kiedykolwiek przez nich napojów alkoholowych. Jako najczęstszą przyczynę spożywania alkoholu uczniowie szkół podstawowych podawali chęć zaimponowania oraz obawę przed odrzuceniem oraz presję rówieśniczą. Uczniowie ze starszej grupy wiekowej wskazywali na chęć zaimponowania, presję rówieśniczą oraz okazje towarzyskie jako powody sięgania po alkohol. Wśród uczniów szkół podstawowych 10,5% ankietowanych uznało zakup alkoholu za czynność raczej łatwą, natomiast podobnej odpowiedzi udzieliło już zdecydowanie więcej gimnazjalistów – 20,1%. Wraz z wiekiem rośnie odsetek badanych, którzy spożywają alkohol z braku możliwości bardziej atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Uzyskane wyniki są niższe do wyników badań ESPAD z 2011 roku, w których 49,3% gimnazjalistów deklaruje, że zakup piwa jest dla nich bardzo łatwy, 39,5% uczniów szkół gimnazjalnych uznaje zakup wina za czynność bardzo łatwą, zaś 33,4% gimnazjalistów wypowiada się w ten sposób o kupowaniu wódki. Badani młodzi mieszkańcy gminy Białe Błota najczęściej swój pierwszy kontakt z alkoholem mieli w domu oraz w trakcie wakacji. Picie alkoholu po raz pierwszy w czasie wakacji zadeklarowało 11,8% uczniów szkół podstawowych i 29,9% gimnazjalistów. 19,4% gimnazjalistów spożyła pierwszy raz w życiu alkohol w czasie wolnym. W grupie badanych młodych mieszkańców gminy Białe Błota swój pierwszy kontakt z alkoholem w domu miało 52,9% uczniów szkół podstawowych oraz 25,6% gimnazjalistów. Badani młodzi mieszkańcy gminy Białe Błota wskazywali również na spożywanie alkoholu w czasie imprez rodzinnych. Spożycie co najmniej jednego piwa w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed badaniem przez uczniów szkół gimnazjalnych wynosi 32,4%, spożywanie wina- 22,3%. Natomiast poziom picia napojów wysokoprocentowych w gimnazjach w gminie Białe Błota wynosi 22,5%.53,2% gimnazjalistów, którzy deklarowali wcześniej kontakt z alkoholem spożywali alkohol okazjonalnie (kilka razy w roku), 8,3% gimnazjalistów – kilka razy w miesiącu, 5,6% gimnazjalistów – średnio raz w miesiącu; 1,4% gimnazjalistów - więcej niż raz w tygodniu, a kolejnych 31% uczniów z tej grupy wiekowej spróbowało alkoholu tylko raz w życiu. We wszystkich grupach wiekowych spożywanie alkoholu było najczęściej wynikiem własnej inicjatywy. W ten sposób odpowiedziało 70,6% uczniów szkół podstawowych, 84,8% gimnazjalistów mających kontakt z alkoholem. Ponadto młode osoby były namawiane do spożycia alkoholu przez znajomych (5,9% uczniów szkół podstawowych, 8,1% gimnazjalistów). 23,5% uczniów szkół podstawowych oraz 7,1% uczniów szkół gimnazjalnych, którzy deklarowali wcześniej kontakt z alkoholem, wskazało na inne sytuacje. Wśród uczniów szkół podstawowych, którzy deklarowali wcześniej kontakt z alkoholem, 17,6% uczniów odpowiedziało twierdząco na pytanie czy zdarzyło im się upić. Wśród gimnazjalistów, którzy deklarowali wcześniej spożycie alkoholu 74% uczniów nie miało tego typu doświadczeń, 14,4% gimnazjalistów – upiło się tylko raz, 9,3% gimnazjalistów upiło się 2-9 razy, a 2,3% uczniów – 10 lub więcej razy. Podsumowując 1,9% uczniów szkół podstawowych i 11,5% gimnazjalistów przynajmniej raz w życiu upiło się, tracąc kontrolę nad własnym zachowaniem. Gmina Białe Błota liczy 18.680 mieszkańców. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w odniesieniu do liczby mieszkańców, na terenie gminy na 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada na 330 mieszkańców. W ciągu 12 miesięcy roku 2014 wydano 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zgodnie z limitami ustalonymi przez Radę Gminy. Decyzje dotyczyły w większości przedłużenia wydanych już wcześniej zezwoleń. W 2014 r. nie odnotowano rażących sygnałów zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych. Pozostałe przypadki są na bieżąco zgłaszane Policji. W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych rozesłano informacje z ostrzeżeniem o konsekwencjach dotyczących zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 16 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe. W 2015 roku planowane jest utrzymanie rozszerzonego dostępu do usług terapeutycznych dla mieszkańców gminy przez uruchomienie dyżurów terapeuty uzależnień w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Możliwość regularnego korzystania z usług terapeuty na terenie Gminy ułatwi monitoring terapii uzależnionych mieszkańców oraz przyczyni się do poprawy poczucia bezpieczeństwa ich rodzin. W ciągu 11 miesięcy 2015 r. udzielono blisko 500 porad w zakresie problemów alkoholowych osób uzależnionych i ich rodzin. Przy GOPS, działa Rodzinny Punkt Konsultacyjny zatrudniający specjalistów służących pomocą osobom – ofiarom przemocy, członkom rodzin osób z problemami alkoholowymi oraz osobom uzależnionym. Efektywną formą pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym jest działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Cielu oraz grup terapeutycznych w Łochowie i świetlicy w Lisim Ogonie) prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto Szkoły Podstawowe i Gimnazjalne na terenie gminy realizują programy i prowadzą zajęcia wychowawczo-profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem uzależnień oraz organizują zajęcia dla pozostałych dzieci i młodzieży, aby nie popadały w problemy i zagrożenia związane z alkoholizmem, przemocą i agresją. Zajęcia dostosowywane są do aktualnych potrzeb i wymagań lokalnego środowiska i realizowane poprzez warsztaty terapeutyczne w odpowiednich grupach wiekowych, przez wykwalifikowaną kadrę. Organizowane są też różnego rodzaju spektakle profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, agresji, organizowane przez wyspecjalizowane instytucje profilaktyczne.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (2 lutego 2015, 13:36:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 796