Uchwała nr RGK.0007.4.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 stycznia 2015w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm. poz. 1318, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124) uchwala się, co następuje: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok.

Uchwała nr RGK.0007.4.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 stycznia 2015


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm. poz. 1318, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124) uchwala się, co następuje: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok.


§ 1. Źródłami finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, są środki finansowe Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
§ 2. Celami Gminnego Programu i kierunkami działania są:
1) podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom poprzez ograniczenie dostępności i zapotrzebowania na substancje narkotyczne, a przede wszystkim poprzez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym;
2) zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej, polegającej na systematycznym i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią i uzależnieniem;
3) stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi w celu realizacji programów edukacji zdrowotnej, zmierzających do modyfikowania stylu życia, propagowania zdrowia psychicznego, kondycji fizycznej, zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków oraz innych używek wśród dzieci i młodzieży;
4) zwiększenie liczby programów profilaktycznych w szkołach z uwzględnieniem problemu narkomanii i sposobu zapobiegania temu zjawisku.
§ 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży będzie polegało na:
1) organizowaniu i prowadzeniu w szkołach na terenie gminy programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców;
2) prowadzeniu konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowym stylu życia, wolnego od narkotyków i innych używek, oraz form aktywnego spędzania wolnego czasu;
3) zakupie i upowszechnianiu materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w szkołach i innych placówkach oświatowo- wychowawczych;
4) organizowaniu i finansowaniu spotkań, szkoleń, prelekcji związanych z narkomanią dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, pedagogów, rodziców i członków komisji, policji, pracowników GOPS i innych grup zawodowych;
5) organizowaniu i finansowaniu spektakli teatralnych dot. problemu narkomanii.
§ 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii będzie polegało na:
1) udzielaniu pomocy społecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom;
2) wspieraniu działalności stowarzyszeń i instytucji oraz organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii;
3) prowadzeniu działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych, mających na celu odbudowanie i podtrzymywanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania;
4) nawiązaniu współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie rozprowadzania narkotyków wśród dzieci i młodzieży, dokonywanie stałych i seryjnych kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów narkotykowych;
5) współpracy ze służbą zdrowia, dotyczącej pomocy merytorycznej dla lekarzy rodzinnych oraz dostarczanie materiałów na temat istoty uzależnienia od narkotyków.
§ 5. Preliminarz wydatków przedstawia się następująco: Wydatkowanie środków z działu 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii, przy czym przeznacza się na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwotę w wysokości: 10.000,- zł. zgodnie z preliminarzem wydatków wymienionych w poniższej tabeli:
1
Organizowanie i prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych, w tym o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
6 000 zł
2
Zakup materiałów profilaktycznych, w szczególności publikacji multimedialnych.
2 000 zł
3
Promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od narkotyków poprzez organizowanie form czynnego wypoczynku - konkursy, festyny, wystawy, wycieczki, zawody sportowe
2 000 zł
§ 6. Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Urząd Gminy Białe Błota.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124) podjęcie uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok jest niezbędne w celu realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, które są zadaniami własnymi gminy. Gminny program je uszczegóławia, wskazuje kierunki działań i środki na ich realizację.
Diagnoza stanu problemu narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2014 rok: Przeprowadzone badania wykazują, że żaden uczeń szkoły podstawowej nie miał kontaktu z narkotykami. Wśród starszych uczniów 6,9% uczniów szkół gimnazjalnych miało chociaż raz w życiu doświadczenia z używaniem substancji psychoaktywnych. W przypadku uczniów szkół gimnazjalnych średni wiek inicjacji narkotykowej wyniósł 14,2 lat. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że zjawisko zażywania narkotyków jest umiarkowanie nasilone wśród młodych mieszkańców gminy Białe Błota. W szkołach podstawowych 12,3% osób przyznało, że zna co najmniej jedną osobę używającą narkotyków. W szkołach gimnazjalnych w podobny sposób odpowiedziało 41,7% uczniów. Według badań ESPAD z 2011 roku, 61,7% gimnazjalistów ma wśród swoich przyjaciół osoby, które palą marihuanę lub haszysz, 22,7% gimnazjalistów deklaruje, że ma wśród przyjaciół osoby, które biorą środki uspokajające lub nasenne bez przepisu lekarza, 16,2% gimnazjalistów ma wśród przyjaciół osoby, które biorą ecstasy, zaś 17,5% gimnazjalistów ma wśród przyjaciół osoby używające środków wziewnych. Jeżeli chodzi o dostęp do narkotyków wśród dzieci i młodzieży uczącej się, na poziomie szkoły podstawowej 15,4% uczniów twierdzi, że zakup narkotyków byłby dla nich raczej łatwy oraz bardzo łatwy. W gimnazjum w ten sposób odpowiedziało 17,1% nastolatków. Jedna trzecia uczniów szkół podstawowych oraz prawie połowa gimnazjalistów deklaruje, że nie posiada wiedzy na temat tego, gdzie można najłatwiej zaopatrzyć się w narkotyki. Badani uczniowie najczęściej wskazują na Internet oraz dyskotekę jako miejsca, w których można kupić narkotyki. Niepokoi informacja, że dla niektórych uczniów miejscem, w którym najłatwiej można kupić narkotyki, jest szkoła. Badani młodzi mieszkańcy gminy Białe Błota najczęściej próbowali substancji psychoaktywnych w czasie wakacji (47,8% uczniów szkół gimnazjalnych) oraz w czasie wolnym (26,1% gimnazjalistów).Jeżeli chodzi o inicjatywę pierwszego kontaktu z narkotykami w grupie uczniów szkół gimnazjalnych, którzy mieli kontakt z narkotykami, 70,8% uczniów spróbowało narkotyków z własnej inicjatywy, 25% uczniów zostało namówionych przez znajomych. Wśród gimnazjalistów, którzy deklarowali wcześniej kontakt z narkotykami, 8,7% uczniów używa narkotyków średnio raz w miesiącu; 39,1% uczniów spróbowało narkotyków tylko raz, zaś 47,8% uczniów deklarowało, że sięga po narkotyki okazjonalnie. Istotną informacją jest rodzaj substancji odurzających, po które sięgają młodzi ludzie oraz częstotliwości używania tych substancji w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Najczęściej używanym przez badanych młodych mieszkańców gminy Białe Błota jest marihuana oraz jej pochodne. Pozytywną informacją uzyskaną podczas badania są deklaracje większości uczniów, że nie sięgnęliby po narkotyki, nawet gdyby zdarzyła się ku temu okazja. W ten sposób odpowiadało 95,7% uczniów szkół podstawowych, 89,8% gimnazjalistów. Informacje te mogą świadczyć o dużej świadomości związanej ze szkodliwością narkotyków oraz konsekwencjami ich zażywania wśród uczniów. W przypadku pytania o reakcję rodziców na używanie narkotyków przez własne dzieci, większość uczniów wskazywała odpowiedzi sugerujące aktywną postawę krytyczną wobec takiego faktu i próbę znalezienia rozwiązania. Stosunkowo niewielki odsetek młodych ludzi był przekonany, że ich rodzice łatwo pogodziliby się z takim faktem lub nic by nie zrobili w takiej sytuacji. Dyrektorzy szkół na bieżąco prowadzoną wywiady wśród dzieci i młodzieży, dotyczące uzależnień, w tym i narkomanii. Wyniki nie są niepokojące, kontakty uczniów z narkotykami są niewielkie i nie wychodzą poza fazę eksperymentowania. Dyrektorzy i nauczyciele nie zauważyli, by w szkołach były problemy z narkotykami na szeroką skalę, ale są świadomi, że zjawisko to jest coraz bardziej powszechne i w każdej chwili może dotknąć uczącą się młodzież. W związku z tym istnieje potrzeba pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie z tym problemem. Niezbędne są szkolenia dla rodziców i uczniów, ponieważ narkotyki występują w różnych formach i postaciach. Z danych przekazanych przez Policję wynika, że na terenie Gminy zjawisko narkomanii nie występuje na dużą skalę. Policjanci z Posterunku w Białych Błotach, jak również i Komisariatu Policji Bydgoszcz –Błonie w okresie ostatnich czterech lat nie prowadzili postępowań przygotowawczych przeciwko osobom trudniącym się dystrybucją narkotyków w Gminie Białe Błota. Na terenie Gminy mieszka 7 osób leczących się z uzależnienia od narkotyków. Z zebranych danych wynika, że wskazana w Gminie Białe Błota jest profilaktyka pierwszo i drugorzędną. Profilaktyka pierwszorzędna ma na celu zmniejszanie zainteresowania dzieci i młodzieży substancjami psychoaktywnymi oraz podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii. Profilaktyka drugorzędna – to realizacja programów wczesnej interwencji oraz tworzenie wobec subkultury narkomańskiej, atrakcyjnych alternatyw kulturalnych poprzez angażowanie dzieci i młodzieży w działalność twórczą, społeczną i sportową. Głównym kierunkiem działań Gminy Białe Błota na polu przeciwdziałania narkomanii jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zagrożeń wypływających z zażywania narkotyków. Zadania te będą kontynuowane w 2015 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (2 lutego 2015, 13:38:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 625